درباره مدیر عامل

سابقه کاری آقای محمود نوری، مدیریت عامل شرکت مجید سیر آفتاب هشتم

  • بازرس سازمان تاکسیرانی مشهد
  • موسس شرکت مجید سیر آفتاب هشتم
  • مدیرعامل شرکت مجید سیر آفتاب هشتم