نرخنامه

نرخنامه

در این رابطه مدیر عامل ســازمان تاکسیرانى مشهد اظهار داشت:

مصوبه شوراى شهر مشهد در خصوص نرخ سرویس مدارس تصویب و به ســازمان هاى مربوطه مانند آموزش و پرورش، شهردارى و شرکت هاى حمل و نقل ابلاغ شده است.

ســید مهدى علوى مقــدم در خصوص درصد افزایش نرخ ســرویس مدارس نسبت به سال گذشــته افزود: امسال نرخ ها نســبت به سال گذشــته حدود ۸ درصد افزایش یافته است که قیمت ها براى گــروه خودروهاى متفاوت مانند پژو، تیبا و یا مینى بوس و ون متفاوت است.

وى در این خصوص کــه آیا حق انتخاب براى اولیاء محفوظ اســت که از خــودروى ارزان تر استفاده کنند،تصریح کرد : اینکه چه نوع خودرو وبا چه ظرفیتى انتخاب شود، توسط مدارس با توجه به فاکتورهایى مانند شمار دانش آموزان و بعد مسافت انتخاب مى شود البته اگر خودرو ارزان قیمتى وجود داشته باشد اولیاء مى توانند خودرویى که ارزان تر اســت را انتخاب کنند هر چند تفاوت نرخ آنچنان نیست.

وى اضافه کرد: با هدف اطلاع رسانى اولیاء، نرخ سرویس مدارس در سایت تاکسیرانى قرار داده مى شود تا در صورت ابهام، اولیاء به آن مراجعه کنند